Tijd: 14:00 uur
Plaats: Feesttent
Kosten: € 3,00
Het Jeugdtoneel (It Heideblomke) zal deze middag het stuk

Ekke´s bjusterbaarlike illusinaasjes spelen: Fan Alan Ayckbourn.

Ekke giet mei syn heit en mem nei de dokter omdat Ekke illusinaasjes hat.
Heit en mem binne der glêd mei oan en freegje dokter om rie.
De dokter tinkt dat it net wier wêze kin en dat de illusinaasjes allinnich mar yn Ekke’s fantasy bestean.
Ekke moat dan inkele illusinaasjes foar dwaan en lit fan alles barre……….
It giet op it lêst sa slim dat sels de dokter der oan leauwe moat en mei giet yn Ekke’s illusinaasjes.

Ekke: Bjoke Westra
Heit: Taco Dyk
Mem: Marieke Ponne
Assistente: Maud Stelma
Dokter: Leontien Zandberg
Ofsier: Job Holman
Muoike Minke: Iris Bron
Standwurkers:
Eke Westra, Jissy Dyk, Maud Stelma, Kim van Loon
Skiedsrjochter: Mats Vernooy
Pleatselike bokser: Jurre Stelma
Fighting Mack: Taco Dyk
Man: Jurre Stelma
Frou: Kim van Loon
Brilfrou: Doutzen Sybesma
Lesseal-assistinten: Jissy Dyk, Mats Vernooy en Maud Stelma
Swalker: Job Holman
Fierders pasjinten, soldaten, mennichte……..

Rezjy: Janny Koopmans, Petra Witteveen en Tine Bijstra
Grime: Tineke Hylkema
Lûd: Auke de Haan en Wytske Bijstra

En O&O spilet:

Hottefylje yn de klaaikeamer
Wy binne The Successors 3.0 fan O & O, dizze groep bestiet út:
Hubert (regisseur) – Nando Vries
Liz (Julia) – Djura Heida
Rutger (Romeo) – Sybren Lemstra
Kokkie (ynstekster) – Martine Luchtenveld
Bep (grimeuse) – Trienke Bron
Arie (toanielmaster) – Harm de Jong
Inge (tsjinstfamke Donne) – Bente Luchtenveld
Guus Oester (sealeigner) – Elvin de Jong

Rezjy – Harm de Jong en Trienke Bron
Grime en prúken – Anneke van Oosterom en Janneke Bron
Toanieloanklaaiing – Marten Postma en Harm de Jong

It stik spilet him ôf yn de klaaikeamer fan de toanielploech ús Fergnoegen. Sy spylje it stik Romeo en Julia fan Shakespeare. In soad sénuweftige spilers, in noch senuweftiger regisseur en in spylster dy’t der noch net is, as it stik begjint. Gaos dus! En dan binne der noch meiwurkers dy’t harren nearne drok om meitsje. In stik yn in stik, wer ris wat oars!

Trekharmonicavereniging Paulus Jakje zal deze middag hun muzikale noot laten horen.