Voorzitter: Anne Jongsma Tjongerstreek

2e voorzitter: Hielke van Houten Bij jûn út fûn

Secretaris: Arnold Tamminga Skoatterbest

Penningmeester: Greta Huitema Bij jûn út fûn

Commissieleden: 

Auke de Haan Op e Grins

Hinke Drint  By Jûn út fûn

Albert Huitema  

Yvette Beugeling Zwanenburgstreek

Jinke Kleistra Dikke Stien

Ronald Nijholt Tjongerstreek