Tijd: 14:00 uur
Plaats: Feesttent
Kosten: VRIJ ENTREE

Jacob Spoelstra – Cabaret Stand-up Comedy

De jury van Knock-out Comedy noemde hem een hilarisch droge Fries. De jury van het AKF Stand-up Comedy Concours noemde hem een cabaretier met een uitmuntende comedy timing en rake grappen. Zijn kinderen noemen hem strontvervelend. Reden voor Jacob Spoelstra om alleen buiten de deur te stand-uppen. Hij komt ook naar Hoornsterzwaag om ons te vermaken op het dorpsfeest!

Huize Treurwilg

In stik dat sich ôfspilet spilet yn it bejaardentehús “Huize Treurwilg”
De âldsjes, de pakes en beppes, sitte mar wêr se sitte en neat kin as mei.
De ferpleging is allinnich mar drok mei fan alles en hawwe amper each foar de âldsjes, se binne eins aliinich mar lêstich en alles kostet tefolle tiid….
De lytsbern fan de âldsjes begruttet dit en komme yn opstân……
Se betinke in plan hoe se harren pake as beppe it wat moaier jaan kinne en besoargje harren in pracht dei!!!!
Feroarert der dan echt wat???

Kom te sjen en jim sille jim werkenne yn o sa komyske tafrielen……

stik is makke troch improvisaasjes, mei trije generaasjes fan ús buurten..

Mis it dus net ….